About us

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 ธ.ค. 2549 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

.

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์

รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

1. พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ

2. รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์

 

โดยมีภารกิจหลัก เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการ ตลอดจน สื่อ เครื่องมือ ชุดความรู้ กิจกรรมต่างๆ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่้ยวข้อง โดยอิงหลักวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งด้านโภชนาการ, การออกกำลังกาย และ/หรือการมีกิจกรรมทางกาย และการจัดการอารมณ์ อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลงานสำคัญ

•เผยแพร่แนวคิดการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. สู่สังคมไทย

•รวบรวมทีมแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ เป็นทีมวิทยากรเผยแพร่ความรู้ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั้งในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์

•พัฒนาแนวคิด Healthy Organization เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ควบคู่ไปกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี มีความสุข นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน"

•ร่วมกับสถาบันวิชาการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษา และพัฒนาข้อเสนอแนะด้านมาตรการและนโยบาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน

ติดต่อเรา

02-716-6744 ต่อ 25
raipoong@gmail.com
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310